Definicija Kompetencija 3D Stručnjaka

Cilj prvog dijela projekta je definiranje kompetencija 3D stručnjaka skupljanjem dokaza I informacija o vještinama, znanjima I kompetencijama nužnim za rad sa 3D printerima u partnerskim zemljama. To je nužan korak prije osmišljavanja obuke  (O2), jer daje detaljne informacije o potrebama stručnjaka za 3D printanje iz raznih gledišta, a istovremeno nudi edukativan pogled na profesiju što će omogućiti obuku koja će obuhvatiti sve potrebe. Ovo će biti učinjeno kroz istraživanje i analizu koristeći metodologiju, vremenski okvir i formate koji je definirao BIOAVAN (koordinator O1), a primijenili svi partneri. Prikupljeni dokazi će biti dalje podijeljeni i obogaćeni kako bi se definirale kompetencije 3D stručnjaka i druga vezana znanja, vještine i kompetencije. Profil će kasnije potvrditi sudionici na nacionalnoj razini. Partneri će sastaviti panel nacionalnih stručnjaka iz različitih područja u kojima se koristi 3D printanje, uključujući tvrtke, nastavnike, stručnjake i institucije iz područja 3D printanja i/ili primjenjive norme na nacionalnoj razini. Dobiveni rezultati će podržati poboljšanje kompetencija 3D stručnjaka. Glavni rezultati i dokazi dobiveni u O1 će biti iskazani u O1 izvješću. Konačna verzija kompetencija 3D stručnjaka će poslužiti kao osnova za osmišljavanje obuke (O2). 

Dokumenti:

Implementacija O1 će biti prevedena kroz sljedeće 4 aktivnosti:

 • O1-A1 – O1 Operativni plan
  BIOAVAN će sastaviti i podijeliti sa partnerima O1 operativni plan u kojem navodi rokove, odgovornosti i očekivanje doprinose i aktivnosti. Plan će valorizirati kooperativnu metodologiju koja se temelji na podjeli zadataka prema stručnosti partnera. Plan će također definirati metodološke okvire i predloške koji podržavaju izvođenje zadataka, kao i resurse i alate koji će biti korišteni. Biti će definirano i izvješće o predlošku.
 • O1-A2 – Istraživanje o kompetencijama 3D stručnjaka 
  Partneri će provesti istraživanje usmjereno na skupljanje informacija i dokaza vezanih za kompetencije stručnjaka u 3D printanju na nacionalnoj razini. U svrhu toga, održati će sastanke fokusnih skupina sa nacionalnim/ lokalnim dionicima iz raznih područja, kao što su: tvrtke sa iskustvom u radu sa/ primjenom 3D printera; nastavnici i profesori koji poučavaju 3D printanje i/ili druge norme primjenjive na nacionalnoj razini. U svaki panel biti će uključeno najmanje 10 stručnjaka.
 • O1-A3 – Definicija kompetencija 3D stručnjaka
  Temeljeno na ishodima O1-A2 partneri će analizirati rezultate na nacionalnoj razini i integrirati dobivene rezultate dodatno obogaćujući i valorizirajući ove rezultate dodatnim komentarima i mišljenjima.   . 
  Rezultati aktivnosti će uključivati matricu znanja, vještina i kompetencija koja će služiti kao temelj za definiranje obuke. 
  Neformalno će biti potvrđena od stane skupine dionika I članova Savjetodavnog odbora.  
 • OA1-A4 – O1 Izvješće
  Rezultati aktivnosti iz O1 će biti navedene u izvještaju: biti će opisane provedene aktivnosti, ciljane grupe i dionici koji su sudjelovali te postignuti rezultati; izvješće o matrici znanja, vještina i kompetencija 3D stručnjaka koju će se uvrstiti u 3D4VET i koja će biti osnova obuke. 
  O1  izvješće  će biti na engleskom jeziku i sažetak će biti preveden na jezike zemalja partnera.  
  BIOAVAN će biti odgovoran za sastavljanje O1 operativnog plana i izvješća, kao i za koordiniranje rada partnera. Svi partneri će aktivno doprinijeti istraživanju i definiciji kompetencija 3D stručnjaka prema definiranoj metodologiji, vremenskim rokovima i formatima.